Honorarer

Vårt honorar for advokatoppdrag faktureres etter den tiden som brukes på arbeidet med en sak. Honoraret er kr 1 200 pr. time pluss mva.

Hvis du har en type sak som faller inn under fri rettshjelp og tilfredsstiller de økonomiske betingelsene for å få dette, kan staten helt eller delvis betale honoraret. (Se nedenfor)
Hvis du har spørsmål om du har en sak og hvor omfattende den eventuelt kan bli, kan mye avklares ved en kort telefonsamtale eller et møte. Du er velkommen til å ta kontakt!

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp innebærer at staten dekker advokathonoraret helt eller delvis ved rettshjelp. Det gjelder både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske saker uten rettergang, og fri sakførsel er rettshjelp for saker som går for domstolen.

Hvilke saker dekkes av fri rettshjelp?

  • Barnefordelingssaker (forelreansvar, bosted, samvær)
  • Skifteoppgjør etter separasjon eller samværsbrudd
  • Voldsoffererstatning
  • Oppsigelse eller utkastelse av bolig
  • Saker etter utledningsloven
  • Saker for fylkesnemda etter lov om sosiale saker og barnevernsloven
  • saker for komtrallkommisjonen for psykisk helsevern

Hvem kan få fri rettshjelp?

De økonomiske forutsetningene for å få fri rettshjelp er at din årlige bruttoinntekt ikke overstiger kr. 246.000 ( kr. 369.000 samlet bruttoinntekt for de som er gift, samboere eller registrerte partnere), og samlet nettoformue ikke overstiger kr. 100.000. Er formuen bundet opp i boligen din, vil ikke dette regnes med.

Må jeg betale egenandel?

Egenandel skal betales i alle saker der en må oppfylle lovens krav om inntektsgrenser (se over). Personer med inntekt under kr. 100.000 skal ikke betale egenandel. Egenandelen er:

  • Egenandel ved fritt rettsråd: kr 1.020,-
  • Egenandel ved fri sakførsel: 25% av salær, maks. kr. 5.100,-

Hvis saken gjelder saker under utlendingsloven, barnevernsloven eller psykisk helsevern, skal du ikke betale egenandel.